ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Εναρξη μαθημάτων Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020. Τα μαθήματα γίνονται δια ζώσης και εξ αποστάσεως.

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6:00 – 9:00 ΠΟΙΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6:30 – 8:30 ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Συνεχώς δημιουργούνται καινούρια τμήματα. Καλέστε μας στο 210 3646246 για ενημέρωση.

ΦΕΚ Ενημέρωσης

Κατεβάστε το ΦΕΚ Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Πλήρωση κενών θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτι- κών Δικαστικών Γραμματέων.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Για σίγουρα αποτελέσματα εγγραφείτε στο μάθημα στο μεγαλύτερο και εγκυρότερο Πανεπιστημιακό Νομικό Φροντιστήριο.

Αναλυτικά τα μαθήματα είναι:

Ακολουθήστε τον κάθε σύνδεσμο για να μάθετε περισσότερα για το κάθε μάθημα.

Οι καθηγητές μας:

Ακολουθήστε τον κάθε σύνδεσμο για να μάθετε περισσότερα για τον κάθε καθηγητή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Πλήρωση κενών θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων.

Διαγωνισμός για την πρόσληψη Μονίμων Αξιωματικών προς πλήρωση δεκαπέντε (15) κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγών του Κοινού Σώματος των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 15 Σεπτεμβρίου έως 04 Δεκεμβρίου 2020.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 • Να μην έχουν υπερβεί το εικοστό ένατο (29ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.
 • Να έχουν ανάστημα οι άνδρες υποψήφιοι ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.
 • Να είναι κατάλληλοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί κρίσης της σωματικής ικανότητας των στρατιωτικών που αφορούν στους Αξιωματικούς που κατατάσσονται απευθείας στα μόνιμα στελέχη
 • Να κριθούν κατάλληλοι στις ψυχοτεχνικές εξετάσεις και επιτυχόντες στις αθλητικές δοκιμασίες
 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, εφόσον είναι άρρενες και έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 • Να είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (AEI) Πανεπιστημιακού Τομέα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισής του από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).
 • Να γνωρίζουν την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον καλό (Β2)
 • Να έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα:
  1) επεξεργασίας κειμένων, 2) υπολογιστικών φύλλων και 3) υπηρεσιών διαδικτύου.

Δικαιολογητικά:

(1) Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

(2) Φωτοτυπία των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας.

(3) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Ο.Τ.Α πρώτου βαθμού, με φωτογραφία του υποψηφίου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει την ελληνική ιθαγένεια.

(4) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, στο οποίο να εμφαίνεται η στρατολογική τους κατάσταση, εφόσον ισχύει.

(5) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, για καθαρό ποινικό μητρώο.

(6) Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου Τμήματος Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.

(7) Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα του τίτλου ή του πιστοποιητικού που αποδεικνύει τη γνώση της ξένης γλώσσας και τη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η λίστα δεν είναι ολοκληρωμένη. Αναλυτικά τις προδιαγραφές και κατά περίπτωση δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε στο ΦΕΚ παραπάνω.

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.